Huisregels Bryx BowlingToernooi


 1. De huisregels gelden gedurende het gehele evenement op het gehele terrein, als ook op de Boschstraat 10 meter naar beide kanten vanaf Olround Bowling & Prison Island Maastricht.
 2. Alle deelnemers en bezoekers dienen zich te houden aan deze huisregels anders kan uitsluiting volgen zonder recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag.
 3. Aanwijzingen van organisatie en/of beveiligingspersoneel moeten te allen tijde door bezoekers worden opgevolgd. Indien de organisator het noodzakelijk acht, kunnen de bezoekers aan visitering onderworpen worden. Bezoekers die weigeren, kunnen de toegang worden ontzegt.
 4. Elke bezoeker moet zich op verzoek kunnen legitimeren. Indien de bezoeker zich niet kan legitimeren, dan kan de bezoeker geweigerd of verwijderd worden van het evenemententerrein.
 5. Indien door de bezoeker strafbare feiten worden gepleegd, dragen wij over aan de politie; het onklaar maken van de stroomvoorziening of brandstichting leidt tot een ernstige verstoring van de openbare orde. Dit zal gevolgen hebben voor je VOG.
 6. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht een bezoeker te verwijderen van het evenement.
 7. Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden niet getolereerd.
 8. Het is niet toegestaan om alcohol of alcoholische dranken te bezitten of nuttigen voor bezoekers jonger dan 18 jaar.
 9. Het is niet toegestaan om tabakswaren te bezitten of te roken voor bezoekers jonger dan 18 jaar. Roken op het evenemententerrein is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plek(ken), te weten buiten voor de entree van Olround. Op geen enkele voorwaarde mag er in het gebouw gerookt worden.
 10. Bezit en/of gebruik van (soft) drugs is ten strengste verboden.
 11. Het is verboden zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, wapens, vuurwerk, huisdieren en overige rariteiten. Bij overtreding van deze regel geldt een boete van 50 euro die ter plekke moet worden voldaan.
 12. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de organisatie te promoten. Daarnaast is geen enkele vorm van handel toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 13. Tijdens het evenement kan er beeldmateriaal worden gemaakt in de vorm van foto of video waar elke bezoeker mogelijk op kan staan. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotie, website en sociale media.
 14. Het is niet toegestaan professionele (digitale) fotocamera’s, camera’s met een lens >70 mm, video- en/of geluidsapparatuur mee te nemen. Bij overtreding van deze regel geldt een boete van 50 euro die ter plekke moet worden voldaan.
 15. Elke bezoeker dient zich bij aankomst op de hoogte te stellen van de vluchtwegen binnen de accommodatie en bijbehorend terrein.
 16. Het betreden van het evenement en het bijwonen ervan is geheel op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei letsel dan wel zoekgeraakte, gestolen of beschadigde eigendommen.
 17. Bij het betreden van het terrein dienen bezoekers zich aan de geldende COVID-19 maatregelen te houden. Dit kunnen de algemene regels van het RIVM omvatten alsmede aanvullende regels gesteld door de organisatie.
 18. Vomeren wordt niet getolereerd. Bij overtreding van deze regel geldt een boete van 50 euro die ter plekke moet worden voldaan en dient de overtreder zelf de desbetreffende omgeving schoon te maken.
 19. Gemaakte schade wordt te allen tijde verhaald op de schademaker of schademakend bowlingteam of dispuut. Medewerkers zijn tijdens het evenement belet op schademakers en kunnen hier notities van maken. Daarnaast kunnen beveiligingsbeelden worden ingezet om schademakers te identificeren. In het geval van grove gemaakte schade kan er aangifte gedaan worden bij de politie.
 20. Bij agressief gedrag en/of vernieling van eigendommen van derden wordt contact opgenomen met de politie en leidt dit automatisch tot uitsluiting van verdere deelname aan het toernooi en/of aanwezigheid op het evenement van het gehele bowlingteam of dispuut.
 21. Bij ontzegging van de toegang vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.
 22. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.